Cơ cấu tổ chức

Công ty CP Thương mại Thiết bị Khánh An là một tổ chức thống nhất, được vận hành theo cơ chế khép kín và tuân thủ quy trình nghiêm ngặt qua từng công đoạn. Quá trình ấy được sơ đồ hóa qua cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp nhưu sau: